štvrtok 16. decembra 2010

Fotogaléria I. etapa - detské ihrisko

Sme radi, že sa s Vami môžeme podeliť o prvé obrázky z realizácie projektu - montáže detskej hernej zostavy, ktorá prebehla 14.decembra.
/po klikuntí na foto sa zobrazia ďalšie obrázky/
foto: Útvar hlavného architekta MsÚ Prešov

pondelok 22. novembra 2010

Predstavujeme finálny návrh

Tak, a konečne uzrela svetlo sveta finálna podoba návrhu revitalizácie priestranstva pred NC Centrál!
Je kompromisom - výberom toho najlepšieho z 3 variantných návrhov predstavených na verejnom stretnutí, ktoré sa odohralo priamo v riešenom priestore v lete tohto roku. Podľa požiadavky obyvateľov obnovený priestor bude poskytovať možnosti pre voľnočasové aktivity a oddych viacerých vekových skupín. Projekt predstavuje nové funkčné riešenie komunikačných ťahov, rieši obnovu spevnených povrchov (vodopriepustne) a fontány, ozelenenie priestoru (v zmysle podpory a ochrany biodiverzity), nové detské ihrisko a doplnenie prvkov drobnej architektúry (pergola, lavičky).
Prvá etapa realizácie - detské ihrisko - je plánovaná (ak počasie vydrží:) na december tohto roku. Ďalšie etapy - nová dlažba, zeleň, osvetlenie a lavičky budú podľa plánu nasledovať v budúcom roku. Poslednou etapou bude obnova fontány.
/kliknutím na obrázky sa zobrazí kompletná galéria/

nedeľa 21. novembra 2010

Zaujímavá publikácia o verejných priestoroch


Pred pár dňami vydala nadácia Ekopolis v rámci projektu UrbSpace zaujímavú publikáciu o tvorbe a obnove verejných priestorov za účasti verejnosti, ktorá okrem teórie k verejným priestorom predstavuje aj niekoľko prikladov úspešných verejných priestorov vytvorených/obnovených cez grantový program PrieStory. Naozaj stojí za prečítanie. Odporúčame!

utorok 14. septembra 2010

Architekti spracovávajú výsledný návrh

Na základe plánovacieho stretnutia s obyvateľmi, kde mali možnosť pripomienkovať predstavené variantné návrhy a po zohľadnení papierového hlasovania (v knižnici a na MsÚ na Jarkovej), bolo pre architektov na dopracovanie stanovené takéto zadanie:

z variantu A
→ princíp sadových úprav (symetrické aleje, tieniace obe strany "námestia"),
→ využitie vodnej plochy formou jazierka - nie s veľkým rozšírením vodnej plochy, ale premenou časti terajšej fontány na jazierko (kombinácia fontána + jazierko)

z variantu B
→ spevnená plocha pomaľovaná na detské hry - dizajn plôch určený pre deti

z variantu C
→ riešenie pešieho ťahu po južnom okraji "námestia"
→ detské ihrisko (rozsah, umiestnenie)
→ voňavé zvýšené záhony
→ sedenie v tieni pri vode pod pergolou

Hlavný architekt mesta ešte doplnil niekoľko ďalších požiadaviek na zapracovanie
→ regulačné prvky pri kontakte s dopravou - prírodné prvky v kombinácii s výsadbou
→ trávnaté plochy, aby nebola celá plocha dláždená

Výsledný návrh bude teda kombináciou nápadov zo všetkých troch variantov s tým, že hlavný motív fontány/jazierka bude prevzatý z víťazného návrhu – variantu A. Vo finálnej podobe bude čoskoro zverejnený na tomto blogu a na facebooku. Začiatok realizácie návrhu je plánovaný na koniec jesene 2010 a ďalšia etapa na jar/leto 2011. Harmonogram prác sa zostaví podľa technických a časových možností.

streda 21. júla 2010

Foto zo stretnutia a diskusie k návrhom / 15.júl 2010

Vo štvrtok 15. júla o 17.00 sa na priestranstve pred Centrálom uskutočnila ďalšia z akcií v rámci projektu UrbSpace v Prešove. Obyvatelia Sídliska II. sa stretli s autormi variantných návrhov obnovy tohto priestranstva, aby o jednotlivých variantoch diskutovali a svojimi pripomienkami pomohli upresniť zadanie pre finálny realizačný projekt obnovy tohto priestoru. To, že obyvateľom sídliska nie je ľahostajné ako toto priestranstvo bude v budúcnosti vyzerať, potvrdili svojou hojnou účasťou. V rámci akcie boli pripravené aj tvorivé dielne a aktivity pre deti.


Pre zobrazenie ďalších fotografií kliknite na obrázok.
Za pekné fotky z akcie ďakujeme Zuzke Grošaftovej:)

utorok 13. júla 2010

Predstavujeme variantné návrhy priestranstva pred NC Centrál

Variantné návrhy riešenia priestoru pred NC Centrál boli vypracované na základe výstupov z plánovacieho stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 30. apríla 2010 a s prihliadnutím na výsledky ankety, ktorá prebehla na prelome marca a apríla 2010 a bola prístupná aj na blogu projektu.

Návrhy v tlačenej podobe sú vystavené pred knižnicou v NC Centrál a vo vestibule Mestského úradu na Jarkovej ul. Výstava potrvá do 19. júla 2010 (pondelok). Za návrhy je možné priamo na mieste hlasovať aj ich pripomienkovať.

K variantným návrhom prebehne aj živá diskusia na stretnutí pred NC Centrál, ktoré sa uskutoční 15. júla 2010 o 17.00 (bližšie info v predošlom článku).

Vybraný variant aj so zapracovaním pripomienok občanov sa dopracuje do finálnej fázy a výsledný návrh sa bude realizovať v etapách v priebehu jesene 2010 a jari 2011.

Za návrhy hlasujte vedľa na stránke, komentáre k návrhom môžete písať pod článok. Ďakujeme!

Bookmark and Share

piatok 9. júla 2010

Pozývame na výstavu návrhov priestranstva pri NC Centrál a na dalšie spoločné stretnutie

výstava návrhov: 12.-19. júl pri knižnici v NC Centrál a na Mestskom úrade na Jarkovej ulici
stretnutie s diskusiou k návrhom a sprievodným programom: 15. júl o 17.00 pred NC Centrál (v prípade zlého počasia sa presunieme do ABC CVČ). Program pre deti začne už o 16.00
Prídte, tešíme sa na Vás. Ďalšie info v pondelok:)
Bookmark and Share

streda 30. júna 2010

Prezentácia študentských návrhov vo Viedni

Minulý týžden v pondelok 21.júna na pôde TU Wien prebehla prezentácia študentských návrhov pre vybrané verejné priestory v meste Prešov.
Foto z akcie sa zobrazí kliknutím na tento obrázok.

V priebehu leta budú tieto návrhy vystavené aj v Prešove. O termíne a mieste Vás budeme včas informovať.

pondelok 3. mája 2010

Výstava detských výtvarných prác


Na plánovacom stretnutí v piatok 30. apríla v ABC CVČ sme okrem plánovania a diskutovania o budúcnosti verejného priestoru pri NC Centrál otvorili aj výstavu detských prác zo súťaže, ktorú sme pred časom vyhlásili.
Úlohou detí bolo vyjadriť formou výtvarnej práce ich predstavu o tom ako by malo podľa ich predstáv v budúcnosti vyzerať verejné priestranstvo pred NC Centrál na Sídlisku II. Technika bola ľubovoľná, súťaže sa mohli zúčastniť jednotlivci aj kolektívy zo ZŠ a MŠ na Sídlisku II. Vybrané práce boli ocenené. Zaujímavé ceny si víťazi prevzali na plánovacom stretnutí z rúk Ing. Zuzany Hudekovej z REC Slovensko za projekt UrbSpace a hlavného architekta Ing. Vladimíra Ligusa za mesto Prešov.

Prehľad ocenení:
kolektívne za všetky práce MŠ Fraňa Kráľa a MŠ Československej armády

ZŠ Československej armády:
LENKA DANCÁKOVÁ (4.A), IVANA JOŽOVÁ (3.A), EVA ADAMOVIČOVÁ (4.C), EMA DEMČÁKOVÁ (4.C), SÁRA MOLITORISOVÁ (4.C), SIMONA ŠTEFANČÍKOVÁ (4.C)

hlasovanie účastníkov plánovacieho stretnutia:
KATARÍNA JARKOVSKÁ a HENRIETA JARKOVSKÁ (4.A) zo ZŠ Československej armády

Výstava je aktuálne v ABC Centre voľného času na Októbrovej ul., od 18. mája sa presunie do priestorov Mestského úradu na Jarkovej ul. Viac info je na plagáte.

nedeľa 25. apríla 2010

Výsledky ankety o ďalšom využití priestoru pri NC Centrál


Začiatkom apríla bola ukončená anketa pre obyvateľov a návštevníkov verejného priestranstva pri nákupnom centre Centrál na Sídlisku II v Prešove, ktorej cieľom bolo oboznámiť sa s ich predstavami o využívaní tohto priestoru v budúcnosti, o funkciách a prvkoch ktoré im v tu chýbajú a získať predstavu o hlavných problémoch riešeného územia. Anketa sa realizovala v rámci projektu „Mestské priestory – zvýšenie atraktivity a kvality mestského prostredia (UrbSpace)“. Celkovo sa do ankety zapojilo vyše 80 respondentov. Za veľmi cenný považujeme aj fakt, že viacerí z respondentov sú ochotní priamo sa zapojiť aj do ďalších prác, čím sa prispeje aj k budovaniu a posilneniu komunity na Sídlisku II. Participatívne plánovanie verejných priestorov (teda plánovanie s účasťou verejnosti) vychádza z predpokladu, že „expertom“ je komunita, ktorá najlepšie pozná a dokáže definovať kľúčové problémy priestoru, ako aj vyjadriť a zadefinovať cieľový budúci stav. Nasledujúca ukážka z dotazníka plne vyjadruje prevažujúci názor na funkčné využitie riešeného priestoru (vybrané z dotazníka):
„Priestor by mal slúžiť pre viaceré skupiny užívateľov, či už na aktívny oddych pre deti, mládež, ale aj príjemné posedenie pre dôchodcov. Myslím si, že ak sa rozumne prerozdelí priestor, je možné vytvoriť miesto aj na spoločné akcie obyvateľov“

Základná funkcia riešeného priestoru by mala byť krátkodobá rekreácia a oddych, ale aj zhromažďovacia a sčasti aj kultúrna.

K prvkom, ktoré navrhujú obyvatelia, aby sa riešený priestor stal zaujímavým a atraktívnym patrí:
* Obnova spevnených povrchov preriešenie komunikačných ťahov
* Výsadba drevín, obnova trávnikov
* Hracie prvky pre deti
* Aktivity pre dospelých (šach, petangue, piknik)
* Obnova a doplnenie prvkov malej architektúry (altánok, lavičky)
* Obnova fontány (kontakt s vodou)

Medzi hlavné problémy sa radia:
* Bezpečnosť (požiadavka na kamerový systém, obhliadky mestskej polície, osvetlenie)
* Parkovanie priamo v riešenom priestore
* Čistota (okolo stojísk kontajnerov, psie exkrementy)
* Dostupnosť (bezbariérovosť)
* Chýbajúci manažmentu priestoru

Respondenti sa zhodli, že si určite neželajú aktivity, ktoré by by príliš nezaťažovali priestor hlukom.
Konečné zadefinovanie budúcich funkcií a prvkov priestoru by malo prebehnúť na plánovacom stretnutí, ktoré sa uskutoční 30.4.2010 o 15.30 v ABC Centre voľného času, na Októbrovej ul. v Prešove. Spolu so stretnutím sa zároveň otvorí aj výstava detských prác z okolitých škôl (MŠ, ZŠ) s témou detských predstáv o riešenom priestore. Súčasťou podujatia bude aj občerstvenie a tombola pre účastníkov stretnutia.

O ďalšom priebehu projektu bude verejnosť pravidelne informovaná prostredníctvom propagačných letákov, plagátov, cez internet atď. Obnovený priestor bude odovzdaný mestu na prelome rokov 2010/2011.

zdroj: tlačová správa REC Slovensko, www.rec.sk

utorok 20. apríla 2010

Pozývame na plánovacie stretnutie a výstavu detských výtvarných prác

Všetkých, ktorí sú zvedaví čo sa bude diať s priestranstvom pred NC Centrál a ktorí chcú o tom diskutovať a vyjadriť svoj názor, najmä však obyvateľov Sídliska II. pozývame na plánovacie stretnutie, ktoré sa uskutoční 30. apríla o 15.30 v ABC CVČ. Zároveň otvoríme výstavu detských výtvarných prác na tému budúcnosti tohto priestranstva. Tešíme sa na Vás:)
Bookmark and Share
Pre účastníkov stretnutia bude pripravené aj menšie občerstvenie a tombola:)

utorok 30. marca 2010

Študenti z Viedne v Prešove / TU Wien students in Prešov

Predposledný marcový týždeň zavítala do Prešova skupina študentov TU Wien,
ktorí pod vedením pedagógov budú riešiť vybrané priestory v meste.
Uvítacie stretnutie sa uskutočnilo v pondelok 22. 3. 2010 na Mestskom úrade. Hlavný architekt mesta Ing. arch. Vladimír Ligus a RNDr. Peter Burda z CKP SAŽP predstavili študentom mesto a odpovedali na ich otázky. Poobede bola pripravená krátka exkurzia po centre mesta s PhDr. Darinou Petránskou. Pondelkový program bol zavŕšený prehliadkou priestorov (mapa TU), ktoré budú študenti riešiť v rámci svojich semestrálnych ateliérových prác. Na utorok bola pripravená krajinárska exkurzia na Spiš, kde nás sprevádzal JUDr. Mgr. Gabriel Lukáč, vedúci pracoviska KPÚ v Levoči. Samotný workshop prebiehal od stredy do piatku - študenti pracovali na prvotných analýzach a ideách svojich návrhov. Výstupy workshopu odprezentovali v piatok 26. 3. 2010 na Mestskom úrade za účasti primátora JUDr. Pavla Hagyariho, hlavného architekta, poslancov a niekoľkých zástupcov médií. Projekty budú ďalej dopracovávať počas letného semestra. Prezentácia finálnych výstupov je plánovaná na koniec júna.

Jeden z priestorov, ktoré študenti riešia je aj pilotné miesto projektu UrbSpace - pri NC Centrál na Sídlisku II. Študentský návrh bude predstavený ako jeden z variantov budúceho riešenia priestoru.

Pre viac foto kliknite na obrázok / For more photos click on the picture
Last week a group of Tu Vienna students led by their teachers visited our town. They are going to (re)design some places in the city (map here). Welcome meeting was on Monday 22nd March 2010 at the City Office. The Chief architect Mr. Vladimír Ligus and Mr. Peter Burda (SEA, Prešov) intorduced students to the city and answered their questions. In the afternoon there was a short sightseeing around the city center guided by Ms. Darina Petránska. Monday's programme finished by visiting chosen sites, which are going to be redesigned by students in their semestral studio work. On Tuesday they had a short trip around Spiš Landscapes guided by Mr. Gabriel Lukáč, head of the Regional Monuments Board in Levoča. From Wednesday to Friday there was a workshop on - students worked out first analyses, ideas and proposals. Outputs were presented to the Mayor Mr. Pavel Hagyari, Chief architect Mr. Ligus. municipality representatives and journalists on Friday 26th March 2010 at the City Office. Students will continue working on the projects during the Summer term. Presentation of the final outputs is planned for the end of June.
One of the areas that students are going to redesign is the UrbSpace pilot project site - place near Central at Sidlisko II housing estate. Students' proposal will be one of the designs that local people could choose from.

streda 3. marca 2010

Zapojte sa do ankety / SurveyPozorne si pozrite tieto obrázky a potom pokračujte ďalej na anketu.
Pošlite aj svojim kamarátom a známym z Prešova alebo zdieľajte Bookmark and Share

Ďakujeme!


doplnené 20.marca:
Tento týždeň sme rozbehli aj "papierovú" anketu - dotazníky sú dispozícii a vyplnené ich môžete odovzdať na týchto miestach:
ZŠ Československej armády, Knižnica P.O.Hviezdoslava (pobočka Centrál), potraviny Karmen CBA (NC Centrál) alebo u informátora na Mestskom úrade (Jarková ul.).Zároveň sme spustili aj detskú výtvarnú súťaž, aby sme aj deťom dali priestor vyjadriť ich názor a predstavy o tomto priestore. Vyhodnotenie súťaže a otvorenie výstavy je plánované na 30. apríl 2010 (piatok) v priestoroch ABC CVČ na Októbrovej ulici. Bližšie info ešte doplníme.

pondelok 15. februára 2010

Medzinárodný projekt UrbSpace aj v Prešove / the UrbSpace Project also in Prešov

Od marca 2010 do jari 2011 sa bude v Prešove realizovať jedna z pilotných akcií medzinárodného projektu UrbSpace (Mestské priestory – zvyšovanie atraktivity a kvality mestského prostredia). Pôjde o revitalizáciu vnútrobloku na Sídlisku II so zapojením verejnosti. Na akcii bude participovať aj mesto Prešov a Technická univerzita z Viedne, ktorej študenti sa v marci zúčastnia týždňového workshopu v Prešove. Jeho finálnym výstupom budú návrhy na skvalitnenie tohto priestoru. Jeden z nich (ktorý sa bude najviac páčiť miestnym obyvateľom) bude do konca marca 2011 zrealizovaný. O priebehu projektu budeme previdelne informovať prostredníctvom letákov, tlače, internetu a na spoločných stretnutiach a sprievodných akciách k projektu.

Viac informácií na www.urbanspaces.euFrom March 2010 untill Spring 2011 one of the UrbSpace* pilot projects is taking place in Prešov. Its output would be a revitalisation of inner space between blocks of flats at Sidlisko II residential estate. Local community will be involved in process. Partners of this project are the City of Prešov and TU Vienna. During March students from Vienna are going to spend one week (21.-26.3.) in Prešov for a workshop. The final output of that workshop would be first analyses and suggestions for improving chosen areas (not only Sidlisko II). During the Summer term students will continue working on their designs and in June the final presentation of their proposals is planned. The project for Sidlisko II site with strongest support of local people will be realised untill March 2011.
Information about current activities connected with UrbSpace pilot project will be spread by leaflets, posters on internet and during meetings and events.
*Urban spaces - enhancing the attractiveness and quality of urban environment

More info: www.urbanspaces.eu

_____________________________________