nedeľa 25. apríla 2010

Výsledky ankety o ďalšom využití priestoru pri NC Centrál


Začiatkom apríla bola ukončená anketa pre obyvateľov a návštevníkov verejného priestranstva pri nákupnom centre Centrál na Sídlisku II v Prešove, ktorej cieľom bolo oboznámiť sa s ich predstavami o využívaní tohto priestoru v budúcnosti, o funkciách a prvkoch ktoré im v tu chýbajú a získať predstavu o hlavných problémoch riešeného územia. Anketa sa realizovala v rámci projektu „Mestské priestory – zvýšenie atraktivity a kvality mestského prostredia (UrbSpace)“. Celkovo sa do ankety zapojilo vyše 80 respondentov. Za veľmi cenný považujeme aj fakt, že viacerí z respondentov sú ochotní priamo sa zapojiť aj do ďalších prác, čím sa prispeje aj k budovaniu a posilneniu komunity na Sídlisku II. Participatívne plánovanie verejných priestorov (teda plánovanie s účasťou verejnosti) vychádza z predpokladu, že „expertom“ je komunita, ktorá najlepšie pozná a dokáže definovať kľúčové problémy priestoru, ako aj vyjadriť a zadefinovať cieľový budúci stav. Nasledujúca ukážka z dotazníka plne vyjadruje prevažujúci názor na funkčné využitie riešeného priestoru (vybrané z dotazníka):
„Priestor by mal slúžiť pre viaceré skupiny užívateľov, či už na aktívny oddych pre deti, mládež, ale aj príjemné posedenie pre dôchodcov. Myslím si, že ak sa rozumne prerozdelí priestor, je možné vytvoriť miesto aj na spoločné akcie obyvateľov“

Základná funkcia riešeného priestoru by mala byť krátkodobá rekreácia a oddych, ale aj zhromažďovacia a sčasti aj kultúrna.

K prvkom, ktoré navrhujú obyvatelia, aby sa riešený priestor stal zaujímavým a atraktívnym patrí:
* Obnova spevnených povrchov preriešenie komunikačných ťahov
* Výsadba drevín, obnova trávnikov
* Hracie prvky pre deti
* Aktivity pre dospelých (šach, petangue, piknik)
* Obnova a doplnenie prvkov malej architektúry (altánok, lavičky)
* Obnova fontány (kontakt s vodou)

Medzi hlavné problémy sa radia:
* Bezpečnosť (požiadavka na kamerový systém, obhliadky mestskej polície, osvetlenie)
* Parkovanie priamo v riešenom priestore
* Čistota (okolo stojísk kontajnerov, psie exkrementy)
* Dostupnosť (bezbariérovosť)
* Chýbajúci manažmentu priestoru

Respondenti sa zhodli, že si určite neželajú aktivity, ktoré by by príliš nezaťažovali priestor hlukom.
Konečné zadefinovanie budúcich funkcií a prvkov priestoru by malo prebehnúť na plánovacom stretnutí, ktoré sa uskutoční 30.4.2010 o 15.30 v ABC Centre voľného času, na Októbrovej ul. v Prešove. Spolu so stretnutím sa zároveň otvorí aj výstava detských prác z okolitých škôl (MŠ, ZŠ) s témou detských predstáv o riešenom priestore. Súčasťou podujatia bude aj občerstvenie a tombola pre účastníkov stretnutia.

O ďalšom priebehu projektu bude verejnosť pravidelne informovaná prostredníctvom propagačných letákov, plagátov, cez internet atď. Obnovený priestor bude odovzdaný mestu na prelome rokov 2010/2011.

zdroj: tlačová správa REC Slovensko, www.rec.sk

utorok 20. apríla 2010

Pozývame na plánovacie stretnutie a výstavu detských výtvarných prác

Všetkých, ktorí sú zvedaví čo sa bude diať s priestranstvom pred NC Centrál a ktorí chcú o tom diskutovať a vyjadriť svoj názor, najmä však obyvateľov Sídliska II. pozývame na plánovacie stretnutie, ktoré sa uskutoční 30. apríla o 15.30 v ABC CVČ. Zároveň otvoríme výstavu detských výtvarných prác na tému budúcnosti tohto priestranstva. Tešíme sa na Vás:)
Bookmark and Share
Pre účastníkov stretnutia bude pripravené aj menšie občerstvenie a tombola:)

_____________________________________